Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse bildades genom en donation av grosshandlaren Knut J:son Mark den 17 april 1917. ”Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att lösa bostadsfrågan och/eller till andra sociala stödåtgärder för personer vilka är i behov av sådan hjälp”.

Stiftelsens styrelse har beslutat att inte dela ut bidrag till enskilda behövande personer utan enbart till organisationer som stödjer stiftelsens ändamål.