Ansökan

Att ansöka om bidrag från Ingeborg och Knut J:son Marks Stiftelse

Här får du information om de olika stegen för att söka bidrag. Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om du läser igenom dessa innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar löpande under året. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem. Ansökningssystemet är öppet hela året. Stiftelsen beviljar ansökningar två gånger per år, i maj och december månad.

Ansökningar inkomna senast den 15 april tas upp till behandling på styrelsemötet i maj och ansökningar inkomna senast 10 november tas upp på styrelsemötet i december.

Återrapportering av beviljad ansökan skall utan anmaning lämnas senast 12 månader efter att anslag beviljats. Återrapportering är ett krav för att en ny ansökan skall beviljas.

Bidrag beviljas enbart till organisationer och inte till enskilda personer

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto i ansökningsportalen. Det är här du hittar dina påbörjade och inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om lösenord. Detta kan dröja några minuter.

Har du inte fått mailet inom 15 minuter så kontrollera mappen med skräppost.

Ny ansökan

Logga in i ansökningsportalen och välj ”Skapa ansökan” för att skapa en ny ansökan. Klicka sedan på ansökan för att fylla i den (”Redigera ansökan”). Du kan fylla i uppgifterna i valfri ordning. Alla uppgifter du matar in sparas automatiskt i systemet när du navigerar i portalen. Du kan när som helst logga ut ur systemet och fortsätta med ansökan vid annat tillfälle.

När du är färdig med din ansökan, väljer du ”Skicka in”. Då kontrollerar systemet att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och att inga texter är längre än vad som är tillåtet. Du kan, för att ändra eller komplettera, välja att återta en inskickad ansökan genom att välja ”Återta”. Ansökan måste då skickas in på nytt innan utlysningen stänger.

Återrapportering av använt stipendium

Det är av största vikt att du senast 12 månader efter bidraget har beviljats lämnar en redogörelse för hur bidraget har använts. Du ska beskriva vilka kostnader som bidraget har täckt, hur projektet har genomförts och vilket resultat det fick. Återrapporteringen lämnas in genom att du loggar in på det konto du skapade när du gjorde din digitala ansökan till stiftelsen och laddar upp rapporten som ska vara i form av en pdf-fil på max 2 MB. Skulle redovisning inte inkomma kommer stiftelsen ej att bevilja något nytt bidrag.

Pga byte av stiftelsens ansökningssystem, så skickas återrapportering av ansökningar beviljade före 2020-09-30 in via e-post till stiftelser@consensusam.se

Till Ansökan >>

Samtycke till personuppgiftsbehandling

När du skickar in ansökan till stiftelsen samtycker du till att dina personuppgifter sparas av Stiftelsen för följande ändamål:

  • registrering och lagring i Stiftelsens register för sökanden,
  • hantering och administrering av ansökan,
  • bedömning av om bidrag ska beviljas,
  • beviljande av bidrag,
  • utbetalning av beviljat bidrag,
  • statistik,
  • i övrigt kontakta dig med kompletterande frågor eller besked avseende din ansökan om bidrag.

Information om personuppgiftsbehandling

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.

Stiftelsen är mån om din integritet och behandlar bara personuppgifter om dig som du samtyckt till eller om det i övrigt finns en rättslig skyldighet till behandlingen.

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse omfattas av arkiv- och offentlighetslagstiftningen.

Stiftelser där en kommun eller ett landsting/region har ett rättsligt bestämmande inflytande anses sedan 1995 jämställda med myndighet och ska därför tillämpa offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Stiftelser som omfattas av offentlighetsprincipen ska inte radera, slänga eller skicka tillbaka allmänna handlingar med personuppgifter i när de inte längre behövs. Intresset av att bevara allmänna handlingar ska prioriteras framför integritetsskyddsintresset som stadgas i dataskyddsförordningen (GDPR). För att få gallra (förstöra) allmänna handlingar krävs beslut.

Följ länken för att läsa vår Integritetspolicy >>