Integritetspolicy

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Stiftelsen behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Stiftelsen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Denna integritetspolicy beskriver hur Stiftelsen behandlar insamlade personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse, org.nr. 857201-1818, är personuppgifts­ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får Stiftelsen dina personuppgifter?

Stiftelsen samlar in personuppgifter som du lämnar till oss vid ansökan om bidrag.

Stiftelsen kan även samla in personuppgifter från andra källor, såsom från privata och offentliga register, i syfte att komplettera de uppgifter som du angett i din ansökan.

Vilka uppgifter behandlas?

Stiftelsen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, postadress, bankkontonummer, bankgiro-nummer, plusgironummer, civilstånd, samt uppgifter om inkomst, förmögenhet och skulder eller uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att Stiftelsen ska kunna hantera och administrera din ansökan och fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Stiftelsen uppgifter om dig?

Stiftelsen kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • registrera och lagra i Stiftelsens dataregister,
  • hantera och administrera din ansökan,
  • bedöma om bidrag ska beviljas,
  • bevilja bidrag,
  • utbetala beviljat bidrag,
  • föra statistik,
  • i övrigt kontakta dig med kompletterande frågor eller besked avseende din ansökan.

När har Stiftelsen rätt att behandla dina personuppgifter?

Stiftelsen har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om Stiftelsen har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Stiftelsen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Stiftelsens revisorer samt till myndigheter efter begäran.

Stiftelsen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Stiftelsen inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Stiftelsens eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Stiftelsen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse omfattas av arkiv- och offentlighetslagstiftningen.

Stiftelser där en kommun eller ett landsting/region har ett rättsligt bestämmande inflytande anses sedan 1995 jämställda med myndighet och ska därför tillämpa offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Stiftelser som omfattas av offentlighetsprincipen ska inte radera, slänga eller skicka tillbaka allmänna handlingar med personuppgifter i när de inte längre behövs. Intresset av att bevara allmänna handlingar ska prioriteras framför integritetsskyddsintresset som stadgas i dataskyddsförordningen (GDPR). För att få gallra (förstöra) allmänna handlingar krävs beslut.

Vad har du för rättigheter?

Registerutdrag

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Stiftelsen behandlar om dig. Din begäran ska vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Vart ska du vända dig?

Begäran om registerutdrag, information m.m. skickar du till:

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse
c/o Consensus Stiftelsetjänst
Krokslätts Parkgata 4
431 68  Mölndal

Om du begärt ett registerutdrag kommer informationen att skickas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter

Stiftelsen värnar din integritet. Stiftelsen vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Stiftelsen kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Stiftelsens webbsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter:

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse
c/o Consensus Stiftelsetjänst
Krokslätts Parkgata 4
431 68  Mölndal